2007/Apr/04

วิ ธี ก า ร ทำ น า ย ก า ร ต า ย

เ อ า ด ว ง ข อ ง เ พื่ อ น ๆ ม า ดู ต า ม คำ ทำ น า ย แ ล้ ว เ อ า ม า เ รี ย ง กั น
เ ช่ น ! ! เ กิ ด วั น ศุ ก ร์ ที่ 2 2 พ . ย .

ศุ ก ร์ = เ พ ร า ะ ไ ป ข โ ม ย ตั ง ร้ อ ย ล้ า น เ ข า
ที่ 2 2 = โ ด น พ่ อ บ้ า น
พ . ย . = ว า ง ย า ใ น ม า ย มิ้ น จ น ต า ย

โ ด น พ่ อ บ้ า น ว า ง ย า ใ น ม า ย มิ้ น จ น ต า ย

เ พ ร า ะ ไ ป ข โ ม ย ตั ง ร้ อ ย ล้ าน เ ข า
- - - ---- -- - --- - - -- - - - - ---- - - - - - - - - --
เ กิ ด วั น ที่

1 โ ด น เ พื่ อ น ข้ า ง บ้ า น
2 โ ด น มื อ สั ง ห า ร
3 โ ด น ย า ย แ ก่
4 โ ด น ข อ ท า น
5 โ ด น ห ม า บ้ า
6 โ ด น อ า แ ป ะ
7 โ ด น พี่ ช า ย
8 โ ด น น้ อ ง ช า ย
9 โ ด น พี่ ส า ว
1 0 โ ด น น้ อ ง ส า ว
1 1 โ ด น ค น โ ร ค จิ ต
1 2 โ ด น อ า ม่ า
1 3 โ ด น เ ด๊ ก เ ซิ ฟ
1 4 โ ด น ภ ร ร ย า
1 5 โ ด น ค น ต่ า ง ช า ติ
1 6 โ ด น ใ ค ร ก็ ไ ม่ รุ
1 7 โ ด น เ อ เ ลี่ ย น
1 8 โ ด น ม นุ ษ ย์ ต่ า ง ด า ว
1 9 โ ด น ค น ต่ า ง ด้ า ว
2 0 โ ด น ค น ข า ย ย า บ้ า
2 1 โ ด น แ ม่ บ้ า น
2 2 โ ด น พ่ อ บ้ า น
2 3 โ ด น นั ก ธุ ร กิ จ
2 4 โ ด น ก ร ะ เ ป๋ า ร ถ เ ม ล์
2 5 โ ด น ค น ขั บ แ ท๊ ก ซี่
2 6 โ ด น ค น ใ น บ อ ร์ ด เ ก ท แ อ ม
2 7 โ ด น เ ก ย์
2 8 โ ด น ค น ทำ อ า ห า ร
2 9 โ ด น เ ด็ ก ท า ร ก
3 0 โ ด น เ บ จิ ต้ า
3 1 โ ด น ส า มี
-- ---- - -- - - - - -- - --- - - - - - - - -
เ กิ ด เ ดื อ น ที่

1 ยิ ง หั ว ต า ย
2 ป ล่ อ ย พ ลั ง ค ลื่ น เ ต่ า ต า ย
3 ว า ง เ ป ลื อ ก ก ล้ ว ย ไ ว้ จ น เ ร า ห ก ล้ ม หั ว ทิ่ ม ต า ย
4 ยั ด ฮ อ ล ล์ จ น ติ ด ค อ ต า ย
5 ดิ น ส อ จิ้ ม ต า ต า ย
6 ร ถ ทั บ ต า ย
7 โ ช๊ ค ส แ ล ม ต า ย
8 ใ ช้ ห มั ด ปื น ก ล ย า ง ยิ ง ต า ย
9 ส ะ ดุ ด ข า หั ว ทิ่ ม ต า ย
1 0 ผ ลั ก ต ก บั น ไ ดต า ย
1 1 ว า ง ย า ใ น ม า ย มิ้ น จ น ต า ย
1 2 ใ ช้ เ ลื่ อ ย สั บ ๆ ๆ จ น ต า ย
- - - - -- - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
เ กิ ด วั น

จั น ท ร์ เ พ ร า ะ ไ ป แ ย่ ง อ ม ยิ้ ม เ ข า
อั ง ค า ร เ พ ร า ะ ไ ป ล้ อ เ ข า เ รื่ อ ง ห น้ า ต า
พุ ธ เ พ ร า ะ ไ ป แ ย่ ง ห ม อ น สุ ด ที่ รั ก ข อ ง เ ข า
พ ฤ หั ส เ พ ร า ะ ไ ป ข โ ม ย P S 3 จ า ก เ ข า
ศุ ก ร์ เ พ ร า ะ ไ ป ข โ ม ย ตั ง ค์ ร้ อ ย ล้ า น เ ข า
เ ส า ร์ เ พ ร า ะ ไ ป ช น เ ข า จ น ล๊ อ ต เ ต อ รี่ ร า ง วั ล ที่ 1 ต ก ท่ อ
อ า ทิ ต ย์ เ พ ร า ะ ไ ป ฆ่ า ใ น ค ร อ บ ค รั ว เ ข า

ของเรา เกิด

ศุ ก ร์ = เ พ ร า ะ ไ ป ข โ ม ย ตั ง ร้ อ ย ล้ า น เ ข า
ที่ 2 2 = โ ด น พ่ อ บ้ า น
9 ส ะ ดุ ด ข า หั ว ทิ่ ม ต า ย

สรุปว่า โดนพ่อบ้านสะดุดขา หัวทิ่มตาย เพราะ ไปขโมยตังร้อยรลล้านเขา
ใครตายยังไงอะไรกับ้าง มาบอกกันด้วยนะ

by Patisca

Comment

Comment:

Tweet


<a href="http://tarisknokkowupj.com">hnlvdrupbztnqio</a> http://abgphboicjtgnni.com [url=http://kzmepnbthezrbon.com]nkajdjznrtepwkf[/url]
#21 by hampmqqnba (94.102.52.87) At 2010-06-14 11:18,
ทำนาย ทายรัก

ทำนายทารักจ้า แม่นมากๆ

ทำนายว่าคุณเองเป็นคนแบบไหน

ทายใจ

หยิบกระดาษขึ้นมาเขียน 1-10 ห้ามแอบดูเฉลยนะ

ห้ามโกงเด็ดขาด!!!!!!!!!!!!!!!

1. คุณมีผมสีเข้ม หรือ อ่อน

2. ถ้าเกิดได้ไปเดทคุณจะเลือกไปกินข้าว 2ต่อ 2 หรือ ไปปาร์ตี้

3. สีโปรดของคุณคืออะไร ระหว่าง ชมพู,เหลือง,ฟ้าอ่อน,หรือ เขียวน้ำทะเล

4. กจกรรมที่คุณโปรดปรานมากที่สุด ระหว่าง โต้คลื่น,เสก็ต,หรือ สกี

5. ถ้าจะเลือกท่าเรือ ระหว่าง อู่เรือรบเก่า , อู่แปซิฟิค , หรือ อู่วิคตอเรีย ซีเคร็ต คุณจะเลือกอันไหน

6. รัฐที่คุณชอบไปที่สุดคือรัฐใด ระหว่าง แคลิฟอร์เนีย , ฟลอริดา , หรือ *ไฮ*

7. ในฤดูร้อนคุณจะไปทะเล หรือ ที่ๆเย็นกว่านี้

8. เกิดเดือนอะไร

9. คุณจะนั่งอืดอยู่ที่บ้าน หรือ ออกไปเที่ยวกับเพื่อน

10. ชื่อคนที่เป็นเพศตรงข้ามกับคุณ

–===== อธิษฐาน=====–

* เริ่ม เลย *

***********

**********

*********

********

*******

******

*****

****

***

**

*

*** หยุด! ***

* คำตอบ *

1. สีเข้ม-เซ็กซี่ ~ สีอ่อน-หวาน น่ารัก

2. ไปกินข้าว 2 ต่อ 2 -โรแมนติค ~ ไปปาร์ตี้-ขี้เล่น

3. ชมพู-น่ารัก ~ เหลือง-ชอบเสียงดัง ~ ฟ้าอ่อน-ใจเย็น ~ เขียวน้ำทะเล-แข็งแกร่ง

4. โต้คลื่น-ว่องไว คล่องแคล่ว ~ เสก็ต-เด็ดเดี่ยว ~ สกี-กล้าหาญ

5. อู่เรือรบเก่า-น่ากลัว ~ อู่แปซิฟิค-สนุกสนาน ~ อู่วิคตอเรีย ซีเคร็ต-เซ็กซี่

6. แคลิฟอร์เนีย-คุณชอบอยู่กับคนมากๆ ~ ฟลอริดา-ปาร์ตี้ในความร้อน ~ *ไฮ*-เงียบ เย็น

7. ทะเล-ผิวสีแทน ชอบพระอาทิตย์ ~ ที่ๆเย็นกว่านี้-ผิวสีอ่อน และหัวโบราณ

8. มกราคม-โด่งดัง ~ กุมภาพันธ์-น่ารัก ~ มีนาคม-เสียงดัง ~ เมษายน-ขี้เล่น ~

พฤษภาคม-ใจเย็นมาก ~ มิถุนายน-อารมณ์ดี ~ กรกฏาคม-เรียบง่าย ~ สิงหาคม-

สนุกสนาน ~ กันยายน-เงียบ ~ ตุลาคม-กล้าแสดงออก ~ พฤศจิกายน-ชอบยุ่งเรื่อง

คนอื่น(ทั้งทางดีและไม่ดี) ~ ธันวาคม-อบอุ่น

9. อืดอยู่บ้าน-น่าเบื่อ ~ ไปเที่ยวกับเพื่อน-บ้าๆบอๆ

10. คนนั้นจะตกหลุมรักคุณ !!!!!

ถ้าคุณโพสกระทู้นี้ไปเวปอื่น:

0 เวป…คำอธิษฐานของคุณจะไม่เป็นจริง

1-5 เวป…คำอธิษฐานของคุณจะเป็นจริงภายใน 6 เดือน

6-10 เวป…คำอธิษฐานของคุณจะเป็นจริงภายใน 2 อาทิตย์

11 เวปขึ้นไป….จะเป็นจริงเร็วมาาาาาาก
#20 by fren (183.89.97.170) At 2010-05-17 19:04,
สนแสนอำ รปานอยแ
ผปำก๓สอ๑สอยื05สยแ 09705408469 question
#19 by นแสผบแ (222.123.217.95) At 2009-11-10 09:55,
ฉานโดนสามีเอาดินสอมาจิ้มตาตายเพราะไปแย่งลูกอมเค้ามาsad smile
#18 by 0000 (125.26.31.165) At 2009-08-06 18:35,
นราดี่ดาเรีน่นกคำพ่พครำรรำ
#17 by (118.173.53.140) At 2009-03-27 12:07,
โดนใครไม่รุยิงหัวตายเพราะไปขโมยตังร้อยล้านเขาquestion
#16 by ดรีม (202.129.5.15) At 2009-03-18 22:19,
โดนน้องสาว>>ไม่มีน้องสาว<<
ยัดฮอลล์จนติดคอตาย
เพราะ..ไปขโมยPS3จากเขา
#15 by (125.26.156.61) At 2009-03-11 15:48,
โดนแม่บ้านสะดุดขาหัวทิ่มตายเพราะไปล้อเขาเรื่องหน้าตาsad smile
#14 by (125.26.59.144) At 2008-10-07 14:07,
โดนมนุษย์ต่างดาวโช๊กสแลมตาย
เพราะ ไปฆ่าคนในครอบครัวของเขา


#13 by (61.7.133.131) At 2008-07-30 19:57,
โดนคนขายยาบ้าสะดุดขาหัวทิ่มตายเพราะไปขโมยps3
#12 by ปังคุง (125.24.128.238) At 2008-06-07 14:21,
โดนคนต่างด้าวโชคสแลมตายเพราะไปล้อเขาเรื่องหน้าตาembarrassed
#11 by dakkoy (125.24.128.238) At 2008-06-07 14:17,
55+
#10 by (125.25.92.221) At 2007-12-25 10:27,
โดนภรรยาปล่อยคลื่นเต่าใส่ตาย เพราะไปแย่งหมอนสุดที่รักของเขา..(==)เขาจะโดนภรรยาฆ่าได้ไง
ในเมื่อเขาเปงผู้หญิงembarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed
#9 by แตม (125.25.92.221) At 2007-12-25 10:27,
โดนพี่สาว ปล่อยพลังคลื่นเต่าตาย เพราะไปแย่งหมอนสุดที่รักของเขา 555+
#8 by คนน่ารัก (58.137.53.241) At 2007-12-23 11:52,
โ ด น เ บ จิ ต้ า ว า ง ย า ใ น ม า ย มิ้ น จ น ต า ย เ พ ร า ะ ไ ป ข โ ม ย ตั ง ค์ ร้ อ ย ล้ า น เ ข า sad smile
#7 by น่ารัก (125.26.114.19) At 2007-12-19 19:22,
โดนสามีใช้เลื้อยสับๆๆจนตายเพราะไปแย่งหมอนสุดที่รักของเขา
#6 by โบว์และพิมเราดูให้พิม (222.123.195.54) At 2007-08-06 20:41,
โดนพี่ชายใช้เลื่อยสับจนตายเพราะไปฆ่าครอบครับเขา เรามีพี่ชายน่า
#5 by โบว์ (222.123.121.171) At 2007-08-05 12:22,
เราโดนภรรยา โช๊ดสแลมตาย เพราะแย่งอมยิ้มเขาอ่ะ
เศร้าจังแต่อมยิ้มอร่อยนะ
อะคิอะคิ
#4 by ThEmEjUnG At 2007-04-18 13:23,
โอ๊ะๆ มีคนเกิดวันเดียวกันด้วย

โดนคนต่างด้าวยัดฮอลล์จนติดคอตาย เพราะไปขโมยตังค์ร้อยล้านเขา

ซวยร่ะ!! รู้ได้ไง!
(ตอนนี้อยู่บราซิลด้วยนะเนี่ย...!)
#3 by [k]^i*c"K~y+ At 2007-04-06 03:56,
โดนน้องชาย <<จริงๆไม่มีน้องชายน่ะ!!
วางเปลือกกล้วยจนเราลื่นล้ม หัวทิ่มพื้นตาย
เพราะไปแย่งอมยิ้มมัน <<<ก็เค้าชอบของหวาน ~
#2 by Menamarea At 2007-04-04 21:51,
โ ด น ค น ต่ า ง ด้ า ว
ยั ด ฮ อ ล ล์ จ น ติ ด ค อ ต า ย
เ พ ร า ะ ไ ป ข โ ม ย P S 3 จ า ก เ ข า
ก็เค้าอยากได้นี่
#1 by Maymaki At 2007-04-04 20:37,